Przedstawiamy 17 firm z najtańszym OC. Nie daj się oszukać i wybierz najtańsze Ubezpieczenie OC na rynku! Kalkulator OC samochodu!

[ws_table id=”12″]

Najtańsze OC:

OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem, o którym należy pamiętać planując kupno samochodu. Z umowami OC wiążę się gąszcz przepisów, które lepiej z góry przeanalizować. Wszyscy kierowcy są zobligowani do przestrzegania zasad, które poniżej przedstawiamy w pigułce.

Gdy kupujemy samochód:

Po pierwsze – sprawdzamy czy umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC była zawarta przez poprzedniego właściciela samochodu, którego zakup planujemy. Jeśli została zawarta, upewniamy się czy okres jej obowiązywania obejmuje dzień zakupu. W przeciwnym razie potrzebujemy zawrzeć umowę OC z dowolnym ubezpieczycielem w dniu transakcji, lub w innym terminie, nie później jednak niż przed pierwszą jazdą nabytkiem. Ubezpieczenie poprzedniego właściciela wraz z zakupem auta zaczyna obowiązywać nabywcę, natomiast wygasa dopiero z upływem terminu zawartego w umowie. Zawsze możemy zdecydować się jednak na wypowiedzenie tej umowy i zawarcie jej z ubezpieczycielem, który na przykład bardziej nam odpowiada. Należy uwzględnić, iż ubezpieczyciel, z którym decydujemy się kontynuować umowę ma prawo zmienić nam wysokość składki na podstawie ponownej kalkulacji. Zwiększy ją w przypadku, gdy uzna, że nabywca nie jest uprawniony do zniżek, które mogły przysługiwać sprzedającemu. Nawet gdy sprzedający opłacił ubezpieczenie za rok z góry, nabywca może otrzymać wezwanie do wniesienia opłaty stanowiącej różnicę w kwotach składek. Nabywcy przysługuje zaś prawo złożenia wniosku o wyliczenie składki z uwzględnieniem zniżek jakie posiada.

Gdy sprzedajemy samochód:

Mamy obowiązek przekazania nabywcy dokumentację pojazdu w tym dowód ubezpieczenia OC. Ubezpieczyciel powinien otrzymać od nas pisemną wiadomość o sprzedaży, zawierającą dane nabywcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL/ dokładne dane firmy w przypadku gdy kupującym jest przedsiębiorca lub spółka). Czas jaki mamy na dopełnienie tej formalności to 14 dni, liczonych od dnia zawarcia transakcji. Pomimo iż sprzedaż samochodu łączy się z przejściem na nabywcę odpowiedzialności za szkody oraz obowiązku składkowego, dla ubezpieczyciela istotna jest data przesłania informacji o zmianie właściciela samochodu. W związku z tym sprzedający przez okres od dnia sprzedaży do dnia poinformowania ubezpieczyciela dzieli odpowiedzialność za uiszczanie składek solidarnie z nabywcą samochodu. Solidarność odpowiedzialności w rozumieniu ubezpieczyciela oznacza, poniesienie pełnych kosztów składek za dany okres przez jedną ze stron, jeśli druga nie wniesie swojej części. Lepiej więc znać przepisy, wielu poznało je i to dotkliwie dopiero od windykatora, któremu ubezpieczyciel zlecił egzekucję. Toteż pamiętajmy, odpowiedzialność sprzedającego wygasa wraz z powiadomieniem ubezpieczyciela o zmianie właściciela samochodu. Szybkie powiadomienie działa na naszą korzyść. Pokrycie należności za kogoś kto już kupił nasze cztery kółka to kłopot, z którym nie musimy mieć do czynienia.

Gdy pożyczamy samochód:

W przypadku, gdy ktoś użycza nam swojego auta sprawdźmy, czy jest ono objęte ubezpieczeniem OC. Przede wszystkim biorąc do ręki dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny) zaglądamy czy właściciel wręczył nam także polisę OC. Może się zdarzyć, że umowę ubezpieczenia przyjdzie nam zawierać osobiście. W przypadkach, w których właściciel samochodu nie zadbał o to, a pragniemy użytkować jego pojazd, obowiązek obciąża użytkownika. Ubezpieczenie zawieramy w dniu użyczenia nam pojazdu, bądź nie później niż przed pierwszą jazdą, gdyż znalezienie się na drodze w nieubezpieczonym pojeździe, kosztować nas będzie mandat. Warunki ubezpieczenia przechodzą z nas na właściciela samochodu z dniem zwrotu.
Gdy wyrejestrowujemy samochód

Umowa ubezpieczenia OC wygasa przed terminem 12 miesięcy na skutek wyrejestrowania w określonych przypadkach. Z dniem wyrejestrowania pojazdu przestają nas obowiązywać składki OC, których potrzeba czy obowiązek opłacania już nie zachodzą z uwagi na:

-przekazanie samochodu stacji demontażu bądź punktu zbierania pojazdów,

-kradzież samochodu,

-wywóz samochodu z kraju, w przypadku zarejestrowania lub zbycia go za granicą,

-kasację za granicą.

Szczególną szybkością działania powinniśmy się wykazać w przypadku kradzieży. Ubezpieczyciel potraktuje wszystkie szkody powstałe, gdy za kierownicą siedział złodziej jako szkody obciążające osobę objętą ubezpieczeniem OC, czyli nas.
O czym jeszcze pamiętajmy

Klauzula prolongacyjna, czyli automatyczne wznowienie ubezpieczenia:

Mechanizm ten uruchamiany jest przez ubezpieczyciela dla zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczonego. Mówi się tu o tzw. milczącej zgodzie, która jest unormowanym terminem i niesie za sobą skutki prawne. W tym przypadku prowadzi do zawarcia umowy ubezpieczenia OC na kolejny okres składkowy z tym samym ubezpieczycielem. Istnieje możliwość aby ubiec mechanizm, w tym celu musimy najpóźniej na dzień przed upływem terminu ważności obecnej umowy wysłać ubezpieczycielowi pisemne wypowiedzenie. Nawet jeśli postanowiliśmy, że OC jakie posiadamy nam odpowiada, nie zapominajmy o tej możliwości. Ubezpieczycielowi bowiem przysługuje prawo na podstawie wspomnianej milczącej zgody zawarcia umowy ze zmienionymi według własnego uznania postanowieniami. Umowa mimo iż uznajemy ją za automatycznie prolongowaną, może okazać się w istocie nową umową, w której składki zostały rekalkulowane. Wówczas jedynie gdy za bezszkodową jazdę ubezpieczyciel dokona ponownego obliczenia składki na naszą korzyść, nie mamy się czego obawiać.

Ale uwaga!

Przepisy przewidują okoliczności, w których mechanizm odnowienia umowy może nie zadziałać mimo iż nie przesłaliśmy wypowiedzenia. Dzieje się tak w przypadku, gdy za mijający okres składkowy nie wpłaciliśmy w całości określonej umową kwoty.

Umowa OC i związana z nią klauzula prolongacyjna naraża nas na jeszcze jeden kłopot. Istnieje poważne zagrożenie, że wpadniemy w pułapkę podwójnego obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jeśli zdarzy się, że dotychczasowy ubezpieczyciel nie rozwiązał z nami umowy a my zawarliśmy umowę z konkurencją, zobowiążemy się dwoma składkami OC.

 

Przedstawiamy punktowy ranking ubezpieczeń samochodowych, głównym czynnikiem wpływającym na miejsce danego ubezpieczenia jest CENA.