Bardzo często jest tak, że zmuszeni jesteśmy do pożyczenia określonej sumy pieniędzy. Jeżeli nie chcemy płacić podatku od tego typu pożyczki, to bardzo dobrym rozwiązaniem jest pożyczenie pieniędzy od najbliższej rodziny, czy też znajomych. Zawsze każda osoba, która decyduje się na pożyczkę musi wiedzieć, czy tym samym nie będzie zobowiązana do zapłacenia podatku. Jak stanowi ustawa z dnia 9.09.2000r. o podarku od czynności cywilnoprawnych, pożyczki to czynności, które podlegają opodatkowaniu. Wysokość takiego podatku, to 2% podstawy, a wiec wartości pożyczanej kwoty pieniędzy.

Ranking Kredytów Bankowych

Pożyczka od najbliższej rodziny

Na szczęście są wyjątki pożyczania pieniędzy wraz z podatkiem. Zaliczamy do nich pożyczki udzielane pomiędzy osobami, które klasyfikowane są do tak zwanej pierwszej grupy podatkowej, których kwota nie przekracza 9637 zł, więc pożyczki udzielane sobie, między innymi przez małżonków, rodzeństwo, wstępnych, zstepnych, czy też teściów. Trzeba jednakże wiedzieć, że podana wyżej kwota 9637 zł stanowi górny limit pożyczki, jaką można wziąć od jednej osoby w okresie 5 lat.

Ustawodawca daje również możliwość, żeby pożyczki zaciągnięte od osób, takich jak małżonkowie, wstępnych, zstepnych, rodzeństwo, ojczyma, macochy, pasierbów nie były w ogóle opodatkowane niezależnie od kwoty pożyczki. Jednakże do tego, żeby skorzystać z takiej możliwości, obligatoryjnie należy złożyć do właściwego urzędu deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od chwili wzięcia pożyczki, jak również trzeba udokumentować fakt otrzymania pożyczki, na przykład załączyć wyciąg z rachunku bankowego, czy tez potwierdzenie przekazu pocztowego.

Pożyczka wzięta od przyjaciół, czy też innych niespokrewnionych osób

W wypadku jeżeli zaciagamy pożyczkę od osób, z którymi nie jesteśmy spokrewnieni, których nie możemy zaliczyć do pierwszej grupy podatkowej, konieczne jest uiszczenie podatku w wysokości 2% pożyczonej kwoty. Na szczęście ustawodawca wprowadza pewne wyjątki, dzięki którym istnieje możliwość wzięcia pożyczki od osób niespokrewnionych, która nie będzie podlegała opodatkowaniu. Zaliczają się do nich:

1. Pożyczki zaciągnięte przez spółkę kapitałową, dla wspólnika lub akcjonariusza tej spółki

2. Pożyczki, które zostały otrzymane odnjednej osoby, a ich wysokość nie przekracza kwoty 5000 zł lub jeżeli zostały wzięte od kilku osób 25000 zł, a otrzymane zostały w ciągu następnych kalendarzowych 3 lat, zacząwszy od 01.01.2009r.

3. Pożyczki, które otrzymane zostały od specjalnie utworzonych na mocy ustawy funduszów celowych

4. Pożyczki, które zaciągnięte zostały prze osoby prowadzące działalność gospodarczą, które swoją główna siedzibę mają poza terenem Polski, ale prowadzą działalność w obrębie udzielania pożyczek lub kredytowania

5. Pożyczki udzielane od funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomohowych, czy też z funduszów zakładowych, SKO, czy też wojskowych zakładów świadczeń socjalnych.

Jeżeli chcesz zostać zwolniony z podatku, koniecznie musisz poinformować o tym urząd skarbowy i wypełnić specjalną deklarację

Każda osoba, która nie chce płacić podatku od zaciągniętej pożyczki, musi wiedzieć, że pożyczka taka powinna być wpłacona na rachunek bankowy, ponieważ urząd wymaga jej udokumentowania. Do tego każda osoba, która zaciąga pożyczki, ma obowiązek poinformować o tym fakcie właściwy urząd skarbowy w terminie 14 dni od jej otrzymania. W tym celu musi wypełnić specjalnie dobrego przygotowany druk PCC-3. Jeżeli podatnik nie będzie korzystał z możliwości nielimitowanego zwolnienia i pożyczona kwota przekracza wyznaczony limit 9637 zł i wymagane jest opodatkowanie tej kwoty, to w takim wypadku osoba zaciągająca pożyczkę musi sama wyliczyć kwotę podatku, następnie na druku PCC-3 zgłosić go do urzędu skarbowego oraz w terminie 14 dni opłacić. Jeżeli pożyczkobiorca w urzędzie nie zgłosi faktu otrzymania pożyczki, to musi mieć na uwadze fakt, że w takim wypadku, jeżeli dowie się o tym Urząd Skarbowy, to nałożony ja niego zostanie wyższy podatek.

Ranking Kredytów Bankowych